Truyện của tác giả:

 • Đạo Dữ Thiên Tề

  Đạo Dữ Thiên Tề

  Bạn đang đọc truyện Đạo Dữ Thiên Tề của tác giả Trư Tâm Hà

  Tác phẩm giới thiệu vắn tắt

  Vạn năm trước Phật Đạo Ma đủ hạng người đại năng định ra thành tiên chi địa, ba ngàn năm trước có đạo nhân nửa bước thành tiên, ba trăm năm trước Đại Càn khai quốc, 300 năm phía sau loạn thế sắp tới.

  Thế này, Thành Tiên Lộ mở ra, thiên ngoại Kiếm Tiên nhất kiếm sương hàn mười bốn châu, đạo môn Thiên Nữ tìm kiếm Trường Sinh, trời sinh Thánh Tử xưng vô địch, phật môn Thánh Tăng phổ độ chúng sinh.

  Cố Ôn sinh làm khất cái, vào phủ làm nô, đưa mắt loạn thế, bước chân lục bình.

  Cả thế gian đều là thần nhân, duy nhất hắn vì phàm phu.

  Nhưng xuất thân hàn vi không phải sỉ nhục, đại đạo tranh phong, hắn một giới phàm phu tục tử cũng tại đến thiên hạ đệ nhất.

  "Phàm nhân Cố Ôn, ta đạo dữ thiên tề!"