Truyện của tác giả:

 • Người Ở Hồng Hoang, Bắt Đầu Thu Được Sự Tinh Hệ Thống

  Người Ở Hồng Hoang, Bắt Đầu Thu Được Sự Tinh Hệ Thống

  Bạn đang đọc truyện Người Ở Hồng Hoang, Bắt Đầu Thu Được Sự Tinh Hệ Thống của tác giả Tiểu Bạch Lan

  Thông Thiên giáo chủ: Ta đồ đệ này làm việc năng lực nhất lưu a!

  Nguyên Thủy Thiên Tôn: Để cái kia Tần Viễn không muốn lại ra ngoài du lịch! Lại du lịch xuống, ta Xiển giáo danh tiếng đều muốn thua sạch!

  Trưởng lão long tộc: Ta Long tộc đang yên đang lành cẩu, làm sao lập tức liền thay đổi đây?

  Tần Viễn: Hiểu lầm hiểu lầm, ta chính là nghĩ thăng cấp, không nghĩ đến làm ra nhiều chuyện như vậy