Truyện của tác giả:

 • Vạn Lần Trả Về, Vi Sư Cử Thế Vô Địch

  Vạn Lần Trả Về, Vi Sư Cử Thế Vô Địch

  Bạn đang đọc truyện Vạn Lần Trả Về, Vi Sư Cử Thế Vô Địch của tác giả Ngã Gia Tiếu Tiếu

  Trần Lâm xuyên qua đến Thiên Nguyên thế giới, thu hoạch được vạn lần bạo kích trả về hệ thống.

  Truyền thụ cùng ban cho đệ tử một vật, là có thể thu hoạch được cao nhất vạn lần bạo kích trả về.

  "Ngươi truyền thụ đệ tử mười năm công lực, kích khởi gấp trăm lần bạo kích trả về, đạt được ngàn năm công lực."

  "Ngươi ban cho đệ tử một viên Hàn Băng thần đan, kích khởi nghìn lần bạo kích trả về, đạt được Chí Tôn tiên đan một viên."

  "Ngươi ban cho đệ tử Thái Ất sơn Trấn Sơn công pháp Thái Ất thần công, kích khởi vạn lần bạo kích trả về, đạt được Cửu Chuyển Huyền Công."

  Khi hắn bỗng nhiên quay đầu thời điểm, lại phát hiện, chính mình thế mà đã cử thế vô địch.