Truyện của tác giả:

  • Kỵ Sĩ Trong Thế Giới Comic

    Kỵ Sĩ Trong Thế Giới Comic

    Bạn đang đọc truyện Kỵ Sĩ Trong Thế Giới Comic của tác giả Lạp Mỗ Lôi Khắc Tát

    Từ Merlin truyền kỳ bắt đầu, trải qua một trận chiến, gặp phải Wonder Woman, sau đó bước lên đánh rơi cao địa, mà khi Kai lần thứ hai đi đến hiện đại thế giới thời điểm, nhìn thấy Stark tập đoàn quảng cáo.

    (có phim Anh, phim Mỹ, bên trong có chút vẫn là rất cũ phim truyền hình, Marvel là chủ thể, cũng sẽ chen lẫn một ít hắn truyền hình kịch, DC chỉ là trải qua, nhiều nhất một hai cái nhân vật, cũng sẽ không gia nhập DC thế giới quan)