Truyện của tác giả:

 • Đại Tần Hoàng Tử, Bắt Đầu Triệu Hoán Tào Chính Thuần

  Đại Tần Hoàng Tử, Bắt Đầu Triệu Hoán Tào Chính Thuần

  Bạn đang đọc truyện Đại Tần Hoàng Tử, Bắt Đầu Triệu Hoán Tào Chính Thuần của tác giả Hữu Tình Thiên Nhai Nan Bút Mặc

  Nguyên Võ đại lục, thực lực vi tôn.

  Xa xưa trước, Nguyên Võ đại lục bạo phát kinh thiên đại chiến, dẫn đến thiên địa dị biến, đông đảo vô thượng thế lực ào ào ẩn thế không ra.

  Nguyệt thị nhất tộc lực lượng mới xuất hiện, chiếm cứ Cửu Châu chi địa thành lập Đại Tần hoàng triều, uy áp thiên hạ.

  Cho đến hiện nay Tần Hoàng, ngu ngốc vô đạo, bách tính dân chúng lầm than, hư danh, Đại Tần hoàng triều bấp bênh.

  Nguyệt Đông Lưu mang theo triệu hoán hệ thống xuyên việt mà đến, trở thành Đại Tần hoàng triều thập bát hoàng tử, bắt đầu triệu hoán Tào Chính Thuần.