Truyện của tác giả:

  • Đại Đường Tướng Công Tốt

    Đại Đường Tướng Công Tốt

    Bạn đang đọc truyện Đại Đường Tướng Công Tốt của tác giả Cổ Mộc Ngư Trứ

    Võ Đức năm thứ 6, Đại Đường sơ định, trăm phế đợi hưng. Thái tử ngồi vững đông cung, Lý Thế Dân dã tâm bừng bừng. Võ tướng đặt giang sơn, văn thần tư Trì Quốc.

    Tần Thiên chuyển kiếp tới chỉ muốn làm một cái tốt tướng công, để cho người nhà mình được sống cuộc sống tốt.