Truyện của tác giả:

  • Đồ Thiên Thần Hoàng

    Đồ Thiên Thần Hoàng

    Bạn đang đọc truyện Đồ Thiên Thần Hoàng của tác giả Bán khối địa qua

    Người, sinh mà có lệnh, vạn vật đều tại vận mệnh bên trong. Mười vạn năm trước, nghịch lệnh Nhất Tộc hoành không xuất thế, chiến thương khung, liệt thiên màn, chém giết vận mệnh. Mười vạn năm sau, một cái tên là Chu Thanh Địa Cầu lính đặc chủng, hồn xuyên dị giới, Giác Tỉnh Cửu Long Phệ Thiên Võ Hồn, lại đi nghịch lệnh con đường, lại gặp trời ghét. Lần này, Chu Thanh có thể hay không như nghịch lệnh tộc, Phá Toái Thương Khung, đi vào kia siêu thoát chi môn, đi ra kia bên ngoài số mệnh?