Truyện của tác giả:

 • Đế Quốc Đại Phản Tặc

  Đế Quốc Đại Phản Tặc

  Bạn đang đọc truyện Đế Quốc Đại Phản Tặc của tác giả Bạch Sắc Cô Đảo

  (quyển sách vì là truyền thống lịch sử tưởng tượng văn, chậm tiết tấu, chậm nóng hình. )

  Một năm này, hơn mười Châu phủ đại hạn, không thu hoạch được một hạt nào.

  Một năm này, năm phiên trấn lớn cắt cứ, phiên vương làm loạn. . . .

  Một năm này, Trương Vân Xuyên vào rừng làm cướp, trở thành Cửu Phong Sơn một tên đại sơn tặc.